លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សកន្លងមកនេះ យើងទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងជាច្រើនក្នុងគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះរួមមាន អាជីវកម្ម ម៉ាកយីហោ និងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គម។ ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ក្លាយជាទីកន្លែងការងារល្អឈានមុខមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា។

 

ក្នុងកិច្ចបន្តកសាងភាពរីកចម្រើន និងពង្រីកវិសាលភាពរបស់យើង ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយ ក្នុងការបើកឱកាសការងារជាច្រើន សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានបំណងចូលរួមជាមួយពួកយើងដូចខាងក្រោម៖

No Job Opportunities Deadline
1 Head, SME
31 Jan, 2023
2
Manager, Card Finance 31 Jan, 2023
3
Manager, Consumer Credit Operations    
31 Jan, 2023
4
Relationship Manager, Corporate Banking & FIG 31 Jan, 2023  
5

Relationship Manager, Deposit

31 Jan, 2023  
6
Relationship Manager, SME 31 Jan, 2023
7
Relationship Manager, Commercial Banking
31 Jan, 2023
8 Relationship Manager, Mortgage
31 Jan, 2023
9 Assistant Team Leader, Mortgage 31 Jan, 2023
10 Manager, Product Management 31 Jan, 2023  
11 Manager, Treasury & Markets 31 Jan, 2023
12 Executive, Collection 31 Jan, 2023
13 Executive, Core Banking Application Support 31 Jan, 2023
14
Customer Service Manager 31 Jan, 2023
15
Customer Service Officer 31 Jan, 2023  
16 Risk Authorization Officer (Call Center) 31 Jan, 2023
17 Branch Manager 31 Jan, 2023
18
Executive, Network Management 31 Jan, 2023
19
Executive, Personal Financing 31 Jan, 2023
20 Branch Operations Officer 31 Jan, 2023
21 Executive, IT Security 31 Jan, 2023
22 Customer Consultant Officer 31 Jan, 2023
23 Senior Relationship Manager, Corporate Banking & FIG 31 Jan, 2023
24 Assistant Manager, IT Audit 31 Jan, 2023
25 Assistant Manager, Collection 31 Jan, 2023  
26 Officer, IT Helpdesk & System Support 31 Jan, 2023
27 Relationship Manager, Preferred Banking 31 Jan, 2023
28 Assistant Manager, IT Security 31 Jan, 2023  
29 Executive, Software Developer 31 Jan, 2023
30 Executive, IT Business Analyst 31 Jan, 2023
31 Executive, Consumer Credit Operations 31 Jan, 2023
32 Team Leader, Deposit 31 Jan, 2023

ចុចលើតំណរភ្ជាប់ខាងលើ ដើម្បីមើលព័ត៌មានការងារលម្អិត និងផ្ញើប្រវតិ្តរូបសង្ខេបទៅកាន់អ៉ីមែល careers.kh@cimb.com ។