លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ភាពបត់បែន អត្រាការប្រាក់ល្អ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
ភាពបត់បែន
អត្រាការប្រាក់ល្អ
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

អត្រា​ការ​ប្រាក់

មានភាពបត់បែនខ្ពស់លើរយៈពេលកំណត់ និងការទូទាត់ការប្រាក់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ រៀងរាល់ត្រីមាស រៀងរាល់ខែ រៀងរាល់សប្តាហ៍
១ខែ ១,០០% មិនមាន មិនមាន មិនមាន
៣ខែ ៣,៧៥% (កម្មវិធីពិសេស) មិនមាន ៣,៥៥% ៣,៥០%
៦ខែ ៤,៧៥% (កម្មវិធីពិសេស) ៤,៦០% ៤,៥៥% ៤,៥០%
៩ខែ ៣,៥០% ៣,៣៥% ៣,៣០% ៣,២៥%
១២ខែ ៥,២៥% (កម្មវិធីពិសេស) ៥,១០% ៥,០៥% ៥,០០%
១៨ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
២៤ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
៣៦ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
៦០ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា

ចំណាំ៖ អត្រាការប្រាក់ខាងលើ អាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

កម្មវិធីពិសេសមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឬរហូតមានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)

  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា  ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។