លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ភាពបត់បែន អត្រាការប្រាក់ល្អ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
ភាពបត់បែន
អត្រាការប្រាក់ល្អ
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

អត្រា​ការ​ប្រាក់

មានភាពបត់បែនខ្ពស់លើរយៈពេលកំណត់ និងការទូទាត់ការប្រាក់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ រៀងរាល់ត្រីមាស រៀងរាល់ខែ រៀងរាល់សប្តាហ៍
១ខែ ៣,៥០% មិនមាន មិនមាន មិនមាន
៣ខែ ៤,២៥% មិនមាន ៤,០៥% ៤,០០%
៦ខែ ៥,២៥% ៥,១០% ៥,០៥% ៥,០០%
៩ខែ ៥,៥០% ៥,៣៥% ៥,៣០% ៥,២៥%
១២ខែ ៦,០០% ៥,៨៥% ៥,៨០% ៥,៧៥%
១៨ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
២៤ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
៣៦ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
៦០ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី​ ណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច / លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)

  • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា ២.០០០.០០០លានរៀល សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។