លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

សន្សំ និងចំណេញ សេវាធានារ៉ាប់រង សេរីភាព និងងាយគ្រប់គ្រង អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
សន្សំ និងចំណេញ
សេវាធានារ៉ាប់រង
សេរីភាព និងងាយគ្រប់គ្រង
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

តម្រូវការចាំបាច់

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

 • កុមារត្រូវមានអាយុក្រោម ១៨​ឆ្នាំ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតសម្គាល់ខ្លួន (សំបុត្រកំណើត​/អត្តសញ្ញាណបណ្ណ) និងរូបថត ១សន្លឹក។

 • មាតាបិតា ឬអណាព្យាបាល ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ជនបរទេសត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ។

 • ប្រាក់តម្កល់អប្បបរមា ១០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ នឹងរីករាយបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

លក្ខខណ្ឌ

* ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល («ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង») ត្រូវបានធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ (កម្ពុជា)។​ លោកអ្នកយល់់ព្រមទៅតាមបញ្ញាតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ ដូចខាងក្រោម

 • មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាលរបស់ម្ចាស់គណនីកុមារ ត្រូវមានអាយុពី ១៨ ដល់ ៧០ឆ្នាំ គិតត្រឹមថ្ងៃបើកគណនីកុមារថ្មី ឬ ថ្ងៃផ្លាស់ប្តូរគម្រោង ពីគណនីកុមារចាស់។
 • អត្ថប្រយោជន៍ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះអតិថិជន ដែលមានអាយុលើសពី៧០ឆ្នាំ​ឡើយ។
 • ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ផ្តល់ប្រាក់សំណងរហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ទៅលើការស្លាប់ ដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ឬ ពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍។​ រាល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រែប្រួល តាមប្រភេទគណនីរបស់មាតាបិតា និងចំនួនទឹកប្រាក់ ក្នុងគណនីកុមារ នៅថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ ក្រោមលក្ខខណ្ឌ ដែលបានធានាក្នុងប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។
 • ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ធានាជូនចាប់ពីថ្ងៃបើកគណនីកុមារថ្មី ឬ ថ្ងៃផ្លាស់ប្តូរគម្រោង ពីគណនីកុមារចាស់។
 • ក្នុងករណី ដែលមានវិវាទ លើឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវបានធានា ឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវបានធានា នឹងត្រូវកំណត់ទៅតាមឈ្មោះ ដែលបានចុះ ក្នុងគណនីរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី។
 • ដើម្បីចៀសវាងការសង្ស័យ ឬយល់ច្រលំ មាតាបិតា ឬអាណាព្យាបាល ដែលបានចុះឈ្មោះ ក្នុងគណនីកុមារ គឺបុគ្គលដែលត្រូវបានធានា។
 • លោកអ្នកយល់់ព្រមឲ្យធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនលោកអ្នក នូវការធានារ៉ាប់រង ការដោះស្រាយ ក្នុងការទាមទារសំណង និងរាល់ការងាររដ្ឋបាលផ្សេងៗ។

រាល់បញ្ញាតិ្ត និងលក្ខខណ្ឌ ដែលមានក្នុងប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ត្រូវបានអនុវត្ត។​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ទាក់ទងនឹងការធានារ៉ាប់រង ករណីលើកលែង ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង​ និងការទាមទារសំណង សូមចូលទៅកាន់លក្ខខណ្ឌចែងរបស់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលមានក្នុងគេហទំព័រ៖ https://www.cimbbank.com.kh/content/dam/cimbkh/personal/document/wording/GPA-Policy-Wording-200801-KH.pdf.


** កម្រៃសេវា សម្រាប់ការដកប្រាក់ គឺ ៥ដុល្លារអាមេរិក។