លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា ធនាគារ លក់ចេញ ធនាគារ ទិញចូល
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD       4,099     4,112
 ថៃបាត   ថៃ   1USD       33.07     33.47
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD      1.3385   1.3601
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD      7.7629   7.7940
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD      112.34   114.42
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR      1.1697   1.1499
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP      1.3779   1.3561
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD      0.9135   0.9338
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD      0.7490   0.7290
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD      0.7075   0.6879
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD      1.2320   1.2532
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD      6.4047   6.4561

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១