លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD             4,068            4,084
 ថៃបាត   ថៃ   1USD             29.86            30.61
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD           1.3204          1.3538
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD           7.6830          7.8225
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD           103.03          105.64
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR           1.2218          1.1916
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP           1.3593          1.3257
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD           0.8862          0.9132
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD           0.7475          0.7291
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD           0.7150          0.6974
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD           1.2776          1.3100
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD           6.4902          6.6279

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០