លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

លក្ខណៈពិសេស

បណ្តាញ ទូលំទូលាយ ជម្រើស​ទូទាត់​មាន​ភាព​បត់​បែន កម្រៃសេវា និង អត្រាប្តូរប្រាក់
បណ្តាញ ទូលំទូលាយ
ជម្រើស​ទូទាត់​មាន​ភាព​បត់​បែន
កម្រៃសេវា និង អត្រាប្តូរប្រាក់

ទឹកប្រាក់កំណត់ប្រតិបត្តិការ

  • ទឹកប្រាក់កំណត់ទាបបំផុត = ១០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
  • ទឹកប្រាក់កំណត់ខ្ពស់បំផុត = ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ចំនួនទឹកប្រាក់

កម្រៃសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន កម្រៃសម្រាប់មិនមែនប្រទេសហ្វីលីពីន

១០ – ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០ ដុល្លារអាមេរិក
១.០០០,០១ – ៣.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ៣០ ដុល្លារអាមេរិក ៦០ ដុល្លារអាមេរិក
៣.០០០,០១ – ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ៧០ ដុល្លារអាមេរិក ១៤០ ដុល្លារអាមេរិក