សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD             4,063            4,120
 ថៃបាត   ថៃ   1USD             30.43            31.20
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD           1.3696          1.4043
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD           7.7744          7.9156
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD           105.28          107.95
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR           1.1224          1.0946
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP           1.2284          1.1980
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD           0.9668          0.9962
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD           0.6845          0.6676
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD           0.6490          0.6330
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD           1.3162          1.3496
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD           6.9972          7.1457

ប្រទេស

ប្រទេស