លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

មានភាពបត់បែនខ្ពស់លើរយៈពេលកំណត់ និងការទូទាត់ការប្រាក់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ រៀងរាល់ត្រីមាស រៀងរាល់ខែ រៀងរាល់សប្តាហ៍
១ខែ ១,០០% មិនមាន មិនមាន មិនមាន
៣ខែ ៤,៥០% (កម្មវិធីពិសេស) មិនមាន ៤,៣០% ៤,២៥%
៦ខែ ៥,៥០% (កម្មវិធីពិសេស) ៥,៣៥% ៥,៣០% ៥,២៥%
៩ខែ ៣,៥០% ៣,៣៥% ៣,៣០% ៣,២៥%
១២ខែ ៦,០០% (កម្មវិធីពិសេស) ៥,៨៥% ៥,៨០% ៥,៧៥%
១៨ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
២៤ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
៣៦ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា
៦០ខែ ចរចា ចរចា ចរចា ចរចា

ចំណាំ៖ អត្រាការប្រាក់ខាងលើ អាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

កម្មវិធីពិសេសមានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់រៀល

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១ ខែ ៣,៥០%
៣ ខែ ៤,២៥%
៦ ខែ ៥,២៥%
១២ខែ ៦%

អត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។