លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១ ខែ ១%
៣ ខែ ២,២៥%
៦ ខែ ៣,២៥%
១២ខែ ៤%

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់រៀល

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១ ខែ ៣,៥០%
៣ ខែ ៤,២៥%
៦ ខែ ៥,២៥%
១២ខែ ៦%

អត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។