លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវា

ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ

   - ផ្លាទីន (ប័ណ្ណគោល)

   - ផ្លាទីន (ប័ណ្ណបន្ថែម)- ១០០ដុល្លាអាមេរិក

- ៨០ ដុល្លាអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់ទិញរាយ ១,៥០%
អត្រាការប្រាក់យកប្រាក់មុន ១,៥០%
ថ្លៃសេវាបង់យឺតយ៉ាវ ១% នៃសមតុល្យនៅសល់មិនទាន់សងសរុប ឬអប្បបរមា១០ ដុល្លាអាមេរិក ដែលខ្ពស់ជាង
ថ្លៃសេវាយកប្រាក់មុន ៥% នៃប្រាក់យកមុន ឬអប្បបរមា៥ ដុល្លាអាមេរិ ដែលខ្ពស់ជាង
ថ្លៃសេវាប្តូរកាត ១០ ដុល្លាអាមេរិក
ថ្លៃសេវាបង្វិលត្រលប់ទឹកប្រាក់ ១០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
ការបង់ឡើងវិញប្រចាំខែអប្បបរមា ៥% នៃទឹកប្រាក់សរុបវិកយបត្រសរុប ឬ១០ដុល្លាមេរិក ដែលខ្ពស់ជាង
ថ្លៃប្តូរប្រាក់បរទេស ២%

ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold

ប្រភេទនៃការគិតថ្លៃ កម្រៃសេវា

ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ

   - មាស (ប័ណ្ណគោល)

   - មាស (ប័ណ្ណបន្ថែម)- ៣០ ដុល្លាអាមេរិក

- ៣០ ដុល្លាអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់ទិញរាយ ១,៥០%
អត្រាការប្រាក់យកប្រាក់មុន ១,៥០%
ថ្លៃសេវាបង់យឺតយ៉ាវ ១% នៃសមតុល្យនៅសល់មិនទាន់សងសរុប ឬអប្បបរមា១០ ដុល្លាអាមេរិក ដែលខ្ពស់ជាង
ថ្លៃសេវាយកប្រាក់មុន ៥% នៃប្រាក់យកមុន ឬអប្បបរមា៥ ដុល្លាអាមេរិ ដែលខ្ពស់ជាង
ថ្លៃសេវាប្តូរកាត ១០ ដុល្លាអាមេរិក
ថ្លៃសេវាបង្វិលត្រលប់ទឹកប្រាក់ ១០ ដុល្លាអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃប្តូរប្រាក់បរទេស ២%