លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

គណនីបញ្ញើសំចៃ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃ​សេវា​កម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរ​ប្រាក់​ រវាង​គណនី នៅ​ក្នុង​សាខា ឬទៅ​កាន់​សាខា​ផ្សេង​របស់​ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាប័ណ្ណអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ ៦ ដុល្លារអាមេរិក
បិទ​គណនី (អំឡុង​ពេល ៦ខែ នៃ​ការ​បើក​គណនី) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
បាត់ / ខូច​ខាត​សៀវ​ភៅ​គណនី ៥ ដុល្លារអាមេរិក

គណនីសន្សំ​ ប្រាក់រៀល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃ​សេវា​កម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរ​ប្រាក់​ រវាង​គណនី​ នៅ​ក្នុង​សាខា ឬ​ទៅ​កាន់​សាខា​ផ្សេង​របស់​ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ឥតគិតថ្លៃ
បាត់ / ខូចខាតសៀវភៅគណនី ២០.០០០ រៀល
បិទ​គណនី (អំឡុង​ពេល ៦ខែ នៃ​ការ​បើក​គណនី)
៤០.០០០​ រៀល
កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ២០.០០០ រៀល
គណនី ក្រោមសមតុល្យអប្បបរមា (ក្នុងមួយខែ) ៤.០០០​ រៀល