លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

គណនីចរន្ត

ប្រភេទនៃការគិតថ្លៃ កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ១០ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ប័ណ្ណអេធីអិម ៦ ដុល្លារអាមេរិក
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក ៥ ដុល្លារអាមេរិក

គណនីចរន្តប្រាក់រៀល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ៤០.០០០ រៀល
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឥតគិតថ្លៃ
មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក ៤០.០០០ រៀល
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)៤០.០០០ រៀល ៤០.០០០ រៀល
កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយខែ) ២០.០០០ រៀល
កម្រៃគណនីក្រោមសមតុល្យអប្បបរមា (ក្នុងមួយខែ) ៤.០០០ រៀល