សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២៥ ​​ខែំ មេសា​​​​ ឆ្នាំ២០១៨

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
រៀលខ្មែរ កម្ពុជា 1USD 4035 4082
ថៃបាត ថៃ 1USD 31.07 31.86
ដុល្លារសិង្ហបុរី សិង្ហបុរី 1USD 1.3063 1.3393
ដុល្លារហុងកុង ហុងកុង 1USD 7.7768 7.9181
យ៉េនជប៉ុន ជប៉ុន 1USD 107.56 110.28
យូរ៉ូ អឺរ៉ុប 1EUR 1.2382 1.2076
ផោនអង់គ្លេស អង់គ្លេស 1GBP 1.4166 1.3816
ហ្វ្រង់ស្វីស ស្វីស 1USD 0.9654 0.9948
ដុល្លារអូស្រ្តាលី អូស្រ្តាលី 1AUD 0.7696 0.7506
ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន ញូវហ្ស៊ីលែន 1NZD 0.7198 0.7020
ដុល្លារកាណាដា កាណាដា 1USD 1.2664 1.2984

ប្រទេស

ប្រទេស