សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៦​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
 រៀលខ្មែរ   កម្ពុជា   1USD             4,028            4,085
 ថៃបាត   ថៃ   1USD             32.49            33.32
 ដុល្លារសិង្ហបុរី   សិង្ហបុរី   1USD           1.3579          1.3923
 ដុល្លារហុងកុង   ហុងកុង   1USD           7.7614          7.9024
 យ៉េនជប៉ុន   ជប៉ុន   1USD           112.16          115.00
 យូរ៉ូ   អឺរ៉ុប   1EUR           1.1477          1.1193
 ផោនអង់គ្លេស   អង់គ្លេស   1GBP           1.2944          1.2624
 ហ្វ្រង់ស្វីស   ស្វីស   1USD           0.9919          1.0221
 ដុល្លារអូស្រ្តាលី   អូស្រ្តាលី   1AUD           0.7373          0.7191
 ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន   ញូវហ្ស៊ីលែន   1NZD           0.6919          0.6749
 ដុល្លារកាណាដា   កាណាដា   1USD           1.3006          1.3336
 យ៉ន់ចិន   ចិន   1USD           6.8517          6.9971

ប្រទេស

ប្រទេស