គណនីសន្សំ

គណនីសន្សំសំចៃ

ទឹកប្រាក់តម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
> ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ០,៥%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

គណនីកុមារ

អត្រាការប្រាក់ ១% ក្នុងមួយឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់បន្ថែម ២% ក្នុងមួយឆ្នាំ

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

គណនីសន្សំប្រាក់រៀល

ទឹកប្រាក់តម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
> ៤០០.០០០ រៀល ១%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។