គណនីសន្សំ

គណនីសន្សំសំចៃ

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

ឥតគិតថ្លៃ

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

កម្រៃសេវាបណ្ណអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ

៦ ដុល្លារអាមេរិក

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

១០ ដុល្លារអាមេរិក

បាត់ / ខូចខាតសៀវភៅគណនី

៥ ដុល្លារអាមេរិក

គណនីសន្សំប្រាក់រៀល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

ឥតគិតថ្លៃ

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

បាត់ / ខូចខាតសៀវភៅគណនី

២០.០០០ រៀល

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

៤០.០០០​ រៀល

កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

២០.០០០ រៀល

កម្រៃគណនីក្រោមសមតុល្យអប្បបរមា (ក្នុងមួយខែ)

៤.០០០​ រៀល