ឥណទាន

ឥណទានទិញគេហដ្ឋាន

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

សេវាធានារ៉ាប់រង ការវាយតម្លៃ និងឯកសារផ្លូវច្បាប់

អតិថិជនជាអ្នកទទួលបន្ទុក

កម្រៃជើងសារ

១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (កម្រៃជើងសារអប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)

ឥណទានបុគ្គល

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃជើងសារ

១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (កម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០ដុល្លារអាមេរិក)