គណនីចរន្ត

គណនីចរន្ត

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ

១០ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

បណ្ណអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ

៦ ដុល្លារអាមេរិក

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

១០ ដុល្លារអាមេរិក

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

៥ ដុល្លារអាមេរិក

គណនីចរន្ត

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ

៤០.០០០ រៀល

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

២០.០០០ រៀល

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

៤០.០០០ រៀល

កម្រៃគណនីអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

២០.០០០ រៀល

កម្រៃគណនីក្រោមតុល្យអប្បរមា (ក្នុងមួយខែ) ៤.០០០ រៀល