ប័ណ្ណឥណទាន

CIMB Preferred Visa Platinum

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

  • ប័ណ្ណឥណទានដើម
  • ប័ណ្ណឥណទានរង

 

  • ១០០ ដុល្លារអាមេរិក
  • ៨០​ ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់លើការទិញទំនិញ

១.៥០%

អត្រាការប្រាក់លើការដកសាច់ប្រាក់សុទ្ធ

១.៥%

ថ្លៃសេវាចំពោះការទូទាត់យឺត

១% នៃសមតុល្យជំពាក់សរុប ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើការដកសាច់ប្រាក់សុទ្ធ

៥% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបានដក ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើការចេញប័ណ្ណជំនួស

១០​ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើសំណើសុំពង្រាងវិក្កយបត្រ

១០​ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ការចំណាយប្រចាំខែអប្បបរមា

៥% នៃទឹកប្រាក់វិក្កយបត្រសរុប ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

២%

CIMB Visa Gold

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ

  • ប័ណ្ណឥណទានដើម
  • ប័ណ្ណឥណទានរង

 

  • ៣០ ដុល្លារអាមេរិក
  • ៣០​ ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់លើការទិញទំនិញ

១.៥០%

អត្រាការប្រាក់លើការដកសាច់ប្រាក់សុទ្ធ

១.៥០%

ថ្លៃសេវាចំពោះការទូទាត់យឺត

១% នៃសមតុល្យជំពាក់សរុប ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ១០ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើការដកសាច់ប្រាក់សុទ្ធ

៥% នៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលបានដក ឬទឹកប្រាក់អប្បបរមា ៥ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើការចេញប័ណ្ណជំនួស

១០​ ដុល្លារអាមេរិក

ថ្លៃសេវាលើសំណើសុំពង្រាងវិក្កយបត្រ

១០​ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

ថ្លៃសេវាលើការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

២%