សេវាផ្ទេរប្រាក់

សេវាផ្ទេរ Telegraph

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

៥ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត

០,១០% ឬទាបបំផុត ៥ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា

ឥតគិតថ្លៃ

ការរំសាយមូលប្បទានបត្រ

១០ដុល្លារអាមេរិកសេវាផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

 

   ១-  សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី

   សិង្ហបុរី និងថៃ

 

   ​​     i)       < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

        ii)       ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

 

 

១៨ ដុល្លារអាមេរិក

០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

   ២- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ

០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល ០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក)
   ធនាគារទទួលផល ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
   អាសយដ្ឋានទទួលផល អគារលេខ២០AB មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ១១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ១២២០៣
   លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារទទួលផល CIBBKHPP

សេវាផ្ទេរប្រាក់ SpeedSend

ចំនួនទឹកប្រាក់ កម្រៃសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន កម្រៃសម្រាប់មិនមែនប្រទេសហ្វីលីពីន

១០ - ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០ ដុល្លារអាមេរិក

១.០០០,០១ - ៣.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៣០ ដុល្លារអាមេរិក

៦០ ដុល្លារអាមេរិក

៣.០០០,០១ - ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៧០ ដុល្លារអាមេរិក

១៤០ ដុល្លារអាមេរិក

FAST Payment

បរិមាណជាប្រាក់រៀល កម្រៃសេវាជាប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ចេញតាម FAST  

0 - 4,000,000

4,000

4,000,001 - 20,000,000

8,000

20,000,001 - 40,000,000

12,000
ផ្ទេរប្រាក់ចូលតាម FAST  

អតិបរមា 40,000,0000

មិនគិតកម្រៃ

Telegraphic Transfer

ធនាគារពាណិជ្ជ

ABA Bank

ICBC Bank

ACLEDA Bank

Kasikorn Bank

ANZ Royal Bank

Kookmin Bank

Bangkok Bank

Krung Thai Bank

Bank of China (Hong Kong)

Maybank

Bank of India

MB Bank

BIDC Bank

Mega International Commercial Bank

Booyoung Khmer Bank

Mekong Bank

BRED Bank

Phillip Bank

Cambodia Asia Bank

Phnom Penh Commercial Bank

Cambodia Post Bank

RHB Indochina Bank

Cambodian Commercial Bank

Sacombank

Cambodian Public Bank

Sathapana Bank

Canadia Bank

SHB

Cathay United Bank

Shinhan Khmer Bank

CIMB Bank

Taiwan Cooperative Bank

First Commercial Bank

Union Commercial Bank

Foreign Trade Bank

Vattanac Bank

Hong Leong Bank

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)

 

ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

AMK MFI

LOLC Cambodia

AMRET MFI

PRASAC MFI

Hattha Kaksekar Limited

Vision Funds

KREDIT MFI

 តារាងសមាជិកខាងលើត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨