សេវាផ្ទេរប្រាក់

សេវាផ្ទេរ Telegraph

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

៥ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត

០,១០% ឬទាបបំផុត ៥ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា

ឥតគិតថ្លៃ

ការរំសាយមូលប្បទានបត្រ

១០ដុល្លារអាមេរិកសេវាផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

 

   ១-  សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី

   សិង្ហបុរី និងថៃ

 

   ​​     i)       < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

        ii)       ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

 

 

១៨ ដុល្លារអាមេរិក

០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

   ២- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ

០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល ០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក)
   ធនាគារទទួលផល ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី
   អាសយដ្ឋានទទួលផល អគារលេខ២០AB មហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងផ្លូវ១១៨ រាជធានីភ្នំពេញ ១២២០៣
   លេខកូដ SWIFT របស់ធនាគារទទួលផល CIBBKHPP

សេវាផ្ទេរប្រាក់ SpeedSend

ចំនួនទឹកប្រាក់ កម្រៃសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន កម្រៃសម្រាប់មិនមែនប្រទេសហ្វីលីពីន

១០ - ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០ ដុល្លារអាមេរិក

១.០០០,០១ - ៣.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៣០ ដុល្លារអាមេរិក

៦០ ដុល្លារអាមេរិក

៣.០០០,០១ - ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៧០ ដុល្លារអាមេរិក

១៤០ ដុល្លារអាមេរិក

FAST Payment

បរិមាណជាប្រាក់រៀល កម្រៃសេវាជាប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ចេញតាម FAST  

0 - 4,000,000

4,000

4,000,001 - 20,000,000

8,000

20,000,001 - 40,000,000

12,000
ផ្ទេរប្រាក់ចូលតាម FAST  

អតិបរមា 40,000,0000

មិនគិតកម្រៃ

Telegraphic Transfer

ធនាគារពាណិជ្ជ

ABA Bank J Trust Royal Bank
ACLEDA Bank KASIKORN Bank
Bangkok Bank Kookmin Bank
Bank for Investment and Development of Cambodia Krung Thai Bank
Bank of China May Bank
Booyoung Khmer Bank Mega International Commercial Bank
BRED Bank Phillip Bank
Cambodia Asia Bank Phnom Penh Commercial Bank
Cambodia Mekong Bank Prince Bank
Cambodia Post Bank RHB Indochina Bank
Cambodian Commercial Bank Sacom Bank
Cambodian Public Bank Saigon Hanoi Bank
Canadia Bank Sathapana Bank
Cathay United Bank Cambodia Shinhan Bank
CIMB Bank Taiwan Cooperative Bank
First Commercial Bank Union Commercial Bank
Foreign Trade Bank Vattanac Bank
Hong Leong Bank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Bank
ICBC  

 

ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

AMK Microfinance Institution

LOLC Cambodia

AMRET Microfinance Institution

PRASAC Microfinance Institution

Hattha Kaksekar Limited

WB FINANCE 

KREDIT Microfinance Institution

 តារាងសមាជិកខាងលើត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩