លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

បង្កើនបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន មានឱកាសឈ្នះប័ណ្ណទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ ៦០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum និង ៣០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold។

បញ្ញត្តិ និង លក្ខខណ្ឌ

រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេស ចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ខែមករា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤
ប្រភេទអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់

- អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold ដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ

- អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold ដែលមានប្រតិបត្តិការ ទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ

- អ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum​ ដែលមានចំនួនប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ

- អ្នកប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum ដែលមានប្រតិបត្តិការមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ

សិទ្ធិទទួលបាន និងការកំណត់

- សម្រាប់តែប្រតិបត្តិការទិញទំនិញ ដែលត្រូវបានអនុម័តដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានដោយផ្ទាល់ ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ឺនធើណេត

- រាល់ប្រតិបត្តិការដកសាច់ប្រាក់ បង្វិលសាច់ប្រាក់វិញ និង​ប្រតិបត្តិការជម្លោះ មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ

- រង្វាន់អាចអនុវត្តបានតែចំពោះប័ណ្ណឥណទានសកម្មប៉ុណ្ណោះ។ ប័ណ្ណឥណទានដែលបានបិទ នឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តឡើយ ហើយនឹងត្រូវផ្ទេរទៅអ្នកចំណាត់ថ្នាក់ទីពីរ

- សិទ្ធិទទួលបាន និងការកំណត់អប្បរមា៖

សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold

- ចំនួនប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ៖ ចំនួនប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច ១០០​ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

- ប្រតិបត្តិការមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការសរុបយ៉ាងតិច ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក​ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum

- ចំនួនប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ៖ ចំនួនប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច ២០០​ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

- ប្រតិបត្តិការមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ៖ ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការសរុបយ៉ាងតិច ១៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក​ ក្នុងរយៈពេល ៣ខែ

ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែបទបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពិសេសដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន