លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

បញ្ចុះតម្លៃ 50%

នៅពេលលោកអ្នកភ្ជាប់គម្រោង pandapro 6ខែ ហើយទូទាត់ការចំណាយតាម ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa ដោយប្រើប្រាស់កូដ [CIMBPRO]

រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេស ចាប់ពី ថ្ងៃទី២១​ រហូតដល់ ៣០​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ការផ្តល់ជូនពិសេស អតិថិជននឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ភ្លាមៗ នៅពេលភ្ជាប់គម្រោង pandapro ៦ខែ ជាមួយ ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa

សិទ្ធិទទួលបាន និងការកំណត់

- ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ សម្រាប់តែ ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold និងប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISA PLATINUM តែប៉ុណ្ណោះ។

- អតិថិជន នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ នៅពេលប្រើប្រាស់ ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa សម្រាប់ការទូទាត់ភ្ជាប់គម្រោង pandapro ៦ខែ។

- អតិថិជនម្នាក់ៗ អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន ១ដង ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់ជូនពិសេសនេះ។

- ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ នឹងត្រូវផ្តល់ជូនសរុប ១,០០០ ដង

- ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែបទបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពិសេស ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន