• ឥណទានបុគ្គល

មិនចាំបាច់ដាក់ប្លង់ ឬទ្រព្យធានា

មិនមានបង់ពិន័យសម្រាប់ការសងមុនកាលកំណត់

អាចខ្ចីបានទាំងប្រាក់រៀល និង ដុល្លារអាមេរិក

ផ្តល់ចម្ចីបានរហូតដល់ ២៥.០០០ដុល្លារ រឺ សមមូលជាខ្មែររៀល

រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ទៅ ៦០ខែ

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន 
  • ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលដូចជាប្រាក់បៀវត្ស / ប័ណ្ណបើកប្រាក់ / របាយការណ៍ធនាគារ។
  • តម្រូវការផ្សេងៗទៀត ដែលមន្ត្រីឥណទានណែនាំ

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

 

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃជើងសារ

១% នៃចំនួនប្រាក់កម្ចីសរុប (កម្រៃជើងសារអប្បបរមា ៥០ដុល្លារអាមេរិក)

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook