លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើរយៈពេលនៃឥណទានមានចំនួនប៉ុន្មាន?

ធនាគារផ្តល់ជូនជម្រើសនៃការបង់សង ដែលមានភាពបត់បែន ចាប់ពី ១២ខែ ទៅ ៦០​ខែ។ អតិថិជនត្រូវកត់ចំណាំថា សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទានដូចគ្នា រយៈពេលឥណទានវែង ជួយឲ្យទឹកប្រាក់បង់សងប្រចាំខែ មានចំនួនតិចជាង ប៉ុន្តែចំណាយ លើអត្រាការប្រាក់សរុបច្រើនជាងរយៈពេលឥណទានខ្លី។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?