លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលរបស់គណនីចរន្ត គឺជាអ្វី?

អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល មានន័យថា អត្រាការប្រាក់ មានភាពខុសគ្នា ទៅតាមទំហំទឹកប្រាក់ ក្នុងថ្នាក់នីមួយៗ។ ទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើន ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ រហូតដល់ទឹកប្រាក់មានចំនួនដល់ ១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ទើបវាធ្លាក់មក ០,៥០% វិញ។

ថ្នាក់

អត្រា

≤ ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

0,00%

> ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក និង ≤ ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

0,៥០%

> ១០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក និង ≤ ៣០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១,២៥%

> ៣០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក និង ≤ ១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១,៥០%

> ១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

០,៥០%

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?