លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើ​គណនីចរន្តមានទំនាក់ទំនងនឹងសេវាកម្មធនាគារ CIMB Preferred យ៉ាងដូចម្តេច?

គណនីចរន្ត គឺជាគណនីចម្បង សម្រាប់អតិថិជន CIMB Preferred ដើម្បីពិនិត្យមើលសមតុល្យ។ អតិថិជនតម្រូវឲ្យបើកគណនីនេះ ដើម្បីមានសិទ្ធិក្លាយជាសមាជិក។ អតិថិជន រក្សាទុកសមតុល្យ ក្នុងគណនី របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ផ្សេងទៀត​ ដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសមតុល្យអប្បបរមា AUM។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?