លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាឥណទានបុគ្គលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់?

ឥណទានបុគ្គល គឺមិនត្រូវការទ្រព្យធានា ដោយ ប្លង់រឹង វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានាឡើយ។ ក្នុងករណីមិនមានការបង់សងត្រលប់មកវិញ ធនាគារនឹងចាត់វិធានការទៅលើអ្នកខ្ចី រួមមានវិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ ប៉ុន្តែធនាគារ មិនមានសំណងបន្ទាប់បន្សំ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់មកវិញឡើយ។ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ គឺត្រូវបានគិតថ្លៃ ដើម្បីទូទាត់សងជាមួយហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកខ្ចីខកខានការបង់សងត្រលប់មកវិញ។ ទីពីរ ទំហំឥណទាននេះ គឺមានទំហំតូចជាងឥណទានប្រភេទផ្សេងៗ ដូចជា ឥណទានគេហដ្ឋាន។ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ទូទាត់សងនឹងតម្លៃសេវាកម្មខ្ពស់។

 

សម្រាប់អតិថិជន ឥណទានបុគ្គល គឺមានតម្លៃទាបក្នុងការស្នើសុំ។ វាមិនទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ ធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ ឬការចំណាយលើថ្លៃមេធាវី។ លើសពីនេះទៅទៀត អតិថិជន អាច បង់ផ្តាច់ឥណទានគ្រប់ពេលវេលា ដោយមិនមានការផាកពិន័យ។ ការសន្សំផ្សេងៗលើរឿងទាំងនេះ អាចទូទាត់នឹងតម្លៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?