លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីនៅបរទេស តើគាត់/នាងអាចស្នើសុំឥណទានបុគ្គលបានដែរឬទេ?

អ្នកខ្ចីអាចទូរសព្ទ / ផ្ញើអីុម៉ែល មកក្រុមការងារឥណទាបបុគ្គល និងផ្តល់ព័ត៌មានបឋម សម្រាប់ការវាយតម្លៃ។ នៅពេលដែលគាត់/នាងបានត្រឡប់ពីបរទេសវិញ គាត់/នាងអាចកំណត់ពេលវេលាមួយ សម្រាប់ក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យផ្ទះដោយផ្ទាល់។ អ្នកខ្ចី តម្រូវឱ្យមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារឥណទាន ប្រសិនបើមានការយល់ព្រម។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?