លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើវាមានចំណាយអ្វីខ្លះ សម្រាប់ស្នើសុំឥណទាន?

ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដែលអតិថិជនត្រូវបង់សង រួមមានបញ្ចូល៣ធាតុ៖

 

  • ប្រាក់ដើម៖ នេះគឺជាទំហំ ឥណទានដើម ដែលត្រូវតែបង់សងត្រលប់មកធនាគារវិញ

  • ការប្រាក់៖ អត្រាការប្រាក់ គឺថេរ ទៅតាមរយៈពេល ឥណទានទាំងមូល។ អត្រាការប្រាក់ រហូតដល់ ១៨%។

  • ថ្លៃសេវាផ្សេងៗ ដែលស្នើសុំ៖ អតិថិជន ត្រូវបង់ ២% នៃទំហំឥណទានឲ្យធនាគារ សម្រាប់ថ្លៃដំណើរការស្នើសុំឥណទាន អប្បបរមា ១០០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០០.០០០​រៀល​ នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ ថ្លៃសេវា ឬការពិន័យ ត្រូវបានកំណត់ឲ្យបង់ ប្រសិនបើ អតិថិជនខកខានមិនបានបង់ប្រាក់សងប្រចាំខែ។ សូមចូលមើលសំណួរលេខ២០។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?