លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើធនាគារទទួលយកទ្រព្យបញ្ចាំប្រភេទណា ?

ធនាគារទទួលយក ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លី ដីទំនេរ ឬខុនដូ ដែលមានទីផ្សារអាចលក់បាន ជាទូទៅ មានទីតាំងល្អ និងតម្លៃទីផ្សារល្អ។ ចំពោះដីទំនេរ សមាមាត្រឥណទានទៅតម្លៃ ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម ៥០% វិញ។ ទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែ មិនមានជាប់បន្ទុក។ មិនគួរមានវិវាទណាមួយលើទ្រព្យបញ្ចាំដែលជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិយនោះឡើយ។ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ត្រូវបានទទួលយករហូតដល់ ៩០% នៃតម្លៃចុះល់ើបណ្ណ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?