លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ ដើម្បីមានសិទ្ធិស្នើសុំឥណទាន?

ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប ដែលអតិថិជនត្រូវបង់សង រួមមានបញ្ចូល៣ធាតុ៖

 

 • ត្រូវតែជាជនជាតិខ្មែរ មានអាយុពី​ ១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ អាចខ្ចីជាលក្ខណៈឯកត្តជន ឫរួមគ្នា

 • សម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ខែ គឺបន្ដធ្វើការលើសពី​ ៦ខែ ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម មានរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតិច ១២ ខែ

 • ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ និងមានស្ថេរភាព ដើម្បីទូទាត់សំណងប្រចាំខែ និងចំណាយគ្រួសារ
 • ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចវាយតម្លៃបាន ត្រវធ្វើជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ឥណទាន
 • គេហដ្ឋាន ដែលមានគោលបំណងដើម្បីស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

 • ប្រាក់កក់ទាបបំផុតចន្លោះ ២០% និង ៣០%
 • មានប្រវត្តិឥណទានដែលអាចទទួលយកបាន

 

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?