លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអ្នកខ្ចី ទូទាត់សងប្រាក់ដោយរបៀបណា?

នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំឥឥណទាន ធនាគារតម្រូវឲ្យអ្នកខ្ចី បើកគណនីសន្សំថ្មីរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ប្រសិនបើចាំបាច់ និងទទួលបានការណែនាំ។ ប្រព័ន្ធឥណទាន នឹងធ្វើការដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពីគណនីសន្សំនោះ នៅថ្ងៃដំបូងនៃខែ ប្រសិនបើមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់។ អ្នកខ្ចីអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីសន្សំតាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់សុទ្ធ (សម្រាប់តែប្រាក់ដុល្លារអាមេរិករប៉ុណ្ណោះ) ការិយាល័យសាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឬផ្ទេរពីធនាគារផ្សេងទៀត ដោយប្រើការផ្ទេរមូលនិធិក្នុងស្រុក ឬការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស។

 

ការផ្ទេរមូលនិធិក្នុងស្រុក ចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស គឺអាចទូទាត់បានភ្លាមៗ។ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស ត្រូវបានកំណត់ជាប្រាក់រៀល។ ប្រសិនបើ ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នោះវានឹងត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់រៀល មុនពេលការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស ។ 

ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេររហ័ស ថ្លៃសេវារហ័ស  
១រៀល - ៤.០០០.០០០រៀល ៤.០០០រៀល  
៤.០០០.០០១រៀល - ២០.០០០.០០០រៀល ៨.០០០រៀល  
២០.០០០.០០១រៀល - ៤០.០០០.០០០រៀល ១២.០០០រៀល  

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?