លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចទទួលបានឥណទាន ពីធនាគារមួយផ្សេងទៀត និងទទួលបានទំហំឥណទាន ខ្ពស់ជាងមុនដែរឬទេ?

អាច ហើយធនាគារយល់ព្រមទទួលយកសមតុល្យប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់ (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា "ការផ្ទេរតុល្យភាព") ពីធនាគារមួយផ្សេងទៀត ដែលអ្នកខ្ចី នឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការវាយតម្លៃអំពីសិទ្ធិ និងការវាយតម្លៃឥណទានដូចគ្នានឹងការស្នើសុំឥណទានថ្មី។ ចំនួនទឹកប្រាក់បន្ថែម អាចត្រូវបានស្នើសុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដូចឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន។ ក្នុងករណីបែបនេះ សមាមាត្រឥណទានទៅតម្លៃ មិនគួរលើសពី ៧០% ឬ ៨០% សម្រាប់អចលនទ្រព្យ ឬបុរីដែលទទួលស្គាល់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?