លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើការស្នើសុំសំណង មានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

គ្រប់លក្ខន្តិកទាំងអស់ ត្រូវអនុលោមតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។ អតិថិជនត្រូវផ្តល់ការជូនដំណឹងផ្ទាល់មាត់ ទៅកាន់ធនាគារភ្លាមៗ ហើយដាក់ជូនឯកសារស្នើសុំសំណងចាំបាច់ទាំងអស់ ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ឲ្យបានឆាប់បំផុត ដើម្បីជួយពន្លឿនដំណើរការស្នើសុំសំណង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ចំពោះដំណើរការស្នើសុំសំណង អតិថិជនអាច៖

  • អញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ដែលនៅជិតបំផុត
  • ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ តាមរយៈលេខ​ 1800 211 211 (ឥតគិតថ្លៃ)
  • អ៊ីមែល: claims_service@manulife.com

ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ នឹងជួយអតិថិជន អំពីការរៀបចំឯកសារ និងការបំពេញទម្រង់បែបបទចាំបាច់ ដែលបានតម្រូវ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?