លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើនរណាជាអតិថិជនគោលដៅរបស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB PREFERRED VISA PLATINUM និងប័ណ្ណឥណទាន VISA GOLD?

ប័ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីន ជាផលិតផលប័ណ្ណដែលមានអាទិភាព និងត្រូវបានរចនាឡើង ជាជម្រើសប័ណ្ណ សម្រាប់អតិថិជនជាន់ខ្ពស់។ ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីន មានលក្ខណៈពិសេស បុព្វសិទ្ធិពិសេស និងកិត្យានុភាពលើសពី​ប័ណ្ណឥណទានវីសាមាសដែលត្រូវបាន​រចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជន​ជាន់ខ្ពស់។ ទាក់ទងនឹងចំណាត់ថ្នាក់ ប័ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីន ស្ថិតនៅចំកណ្តាលផលិតផលវីសា។ នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ប័ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីនគឺជាផលិតផលខ្ពស់បំផុត។ ប័ណ្ណឥណទានវីសា Infinite និងប័ណ្ណឥណទានវីសា Signature មិនទាន់មាននៅឡើយទេ។

 

 1. ប័ណ្ណឥណទានវីសា Infinite៖ សម្រាប់បុគ្គលដែលមានទ្រព្យខ្ពស់ (មានជាងគេបំផុត)

 2. ប័ណ្ណឥណទានវីសា signature៖ អ្នកចំណាយខ្ពស់ (អ្នកមាន)

 3. ប័ណ្ណឥណទានវីសាផ្លាទីន៖ អភិជន (អ្នកមាន)

 4. ប័ណ្ណឥណទានវីសាមាស៖ ផ្តល់គុណសម្បត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

 5. ប័ណ្ណឥណទានវីសា Classic៖ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?