លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើប័ណ្ណជំនួសមកដល់ពេលណា?

អតិថិជនជាធម្មតា នឹងទទួលបានប័ណ្ណជំនួសពីរខែមុនខែផុតកំណត់។ វានឹងមកដល់ក្នុងស្រោមសំបុត្របិទជិត។ ម្ចាស់ប័ណ្ណ នឹងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខាលើឆ្នូតហត្ថលេខា និងត្រូវទូរស័ព្ទទៅលេខ (០២៣ ៩៨៨ ៣៨៨) ដូចក្នុងលិខិតស្វាគមន៍ដើម្បីបើកដំណើរការប័ណ្ណនោះ។ មុនពេលបើកដំណើរការ បុគ្គលិកផ្នែកសេវាអតិថិជន នឹងសួរអ្នកទូរស័ព្ទចូល នូវសំណួរមួយចំនួនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាប្រាកដជាម្ចាស់ប័ណ្ណ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?