លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានច្បាប់អ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងប័ណ្ណបន្ថែម?

អតិថិជនអាចបន្ថែមចំនួនប័ណ្ណបន្ថែមណាមួយ នៅក្នុងទំរង់ពាក្យសុំ និងកំណត់ទំហំឥណទានសំរាប់ប័ណ្ណនីមួយៗ។ ប័ណ្ណបន្ថែម នឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំដាច់ដោយឡែក។ ការចំណាយសរុបនៅក្នុងវិក្កយបត្រណាមួយ ត្រូវបានកំណត់ដោយទំហំកំណត់ឥណទានដើម។ ម្ចាស់ប័ណ្ណទីមួយ មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង់វិកយបត្រប្រចាំខែ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?