លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើថ្លៃសេវាផ្សេងៗមានអ្វីខ្លះ?

 • ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ៖

  • Platinum៖ ១០០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីទីមួយ និង ៨០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីបន្ទាប់

  • Gold៖ ៣០ដុល្លារ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីទីមួយ និងម្ចាស់គណនីបន្ទាប់

 • អត្រាការប្រាក់នៃការទិញទំនិញ៖ ១.៥%​ ក្នុងមួយខែ

 • ការប្រាក់ក្នុងការដកជាសាច់ប្រាក់៖ ១.៥% ក្នុងមួយខែ

 • កម្រៃសេវាដកសាច់ប្រាក់៖ ៥%​នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានមុន ឫអប្បបរមា ៥ដុល្លារ

 • កម្រៃសេវាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស៖ ២%

 • កម្រៃសេវាជំនួសប័ណ្ណ៖ ១០ ដុល្លារ

 • កម្រៃយកវិកយបត្រលក់ចេញត្រលប់មកវិញ៖ ១០ ដុល្លារក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

 • ការទូទាត់អប្បបរមាប្រចាំខែ៖ ៥%នៃវិក្កយបត្រសរុប អប្បបរមា ១០ដុល្លារ

 • ថ្លៃទូទាត់យឺត៖ ១%នៃសមតុល្យមិនទាន់ទូទាត់ អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?