លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើធនាគារកំណត់ទំហំប័ណ្ណឥណទានយ៉ាងដូចម្តេច?

ទំហំកំណត់គឺផ្អែកតាម​ថាតើប័ណ្ណមាន ឬមិនមានទ្រព្យធានា។ សម្រាប់ប័ណ្ណដែលមានទ្រព្យធានាជាសាច់ប្រាក់ ចំនួនសាច់ប្រាក់ត្រូវស្មើនឹង១១០%នៃទំហំកំណត់។ ចំពោះប័ណ្ណដែលមិនមានទ្រព្យធានា ការកំណត់ឥណទានត្រូវបានអនុម័តដោយផ្អែកតាមករណីជាក់ស្តែង និងមានចំនួនរហូតដល់ ២ ដងនៃប្រាក់ខែ / ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬ ១០,០០០ ដុល្លារ ដែលមួយណាទាបជាង។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?