លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើម្ចាស់ប័ណ្ណអាចបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទានស៊ីអាយអិមប៊ីយ៉ាងដូចម្តេច?

ម្ចាស់ប័ណ្ណ អាចបិទគណនីបានគ្រប់ពេល។ ធនាគារនឹងតម្រូវឲ្យម្ចាស់ប័ណ្ណទូទាត់រាល់វិក្កយបត្រដែលមិនបានទាន់ទូទាត់។ ចំណែកដែលមិនបានប្រើប្រាស់នៃកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ នឹងមិនត្រូវបានសងប្រាក់វិញទេ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?