លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើធនាគារ ផ្តល់ការការពារប្រឆាំងនឹងការទិញដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដែរឬទេ?

អតិថិជន ត្រូវបានការពារពីការក្លែងបន្លំ ឫការកាត់ប្រាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពាណិជ្ជករ ដោយប្រើទម្រង់ការសងប្រាក់វិញ។ ម្ចាស់ប័ណ្ណ មានពេលរហូតដល់ ១២០ ថ្ងៃ ដើម្បីទាមទារការសងប្រាក់វិញ ដោយមានការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីបញ្ហា ចំនួនទឹកប្រាក់ កាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ធនាគារ។ ធនាគារធ្វើការជាមួយពាណិជ្ជករដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយចំពោះករណីវិវាទនេះ។ អាស្រ័យលើករណីនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានវិវាទ ករណីនេះអាចចំណាយពេលច្រើនខែដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?