លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវអ្វីខ្លះ សម្រាប់ស្នើសុំឥណទាន?

  • មានសញ្ជាតិខ្មែរ អាយុចាប់ទី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ កម្មសិទ្ធិបុគ្គល ឬកម្មសិទ្ធិរួមគ្នា
  • ជាបុគ្គលិកប្រាក់ខែ ដែលបានបម្រើការច្រើនជាង ៦ខែ ឬជាម្ចាស់អាជីវកម្ម យ៉ាងហោចណាស់ ១២ខែ ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញទៀងទាត់
  • មានប្រវត្តិឥណទាន ដែលអាចទទួលយកបាន
  • ជារថយន្ត ដែលអាចទទួលយកបាន ជាមួយនឹងក្រដាសពន្ធនាំចូល

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?