លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអាចស្នើសុំទឹកប្រាក់ឥណទានបានចំនួនប៉ុន្មាន?

ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទានអតិបរមា អាចស្នើសុំបាន អាស្រ័យលើតម្លៃនៃរថយន្ត។ ធនាគារផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ៧០% នៃតម្លៃរថយន្ត ហើយអតិថិជន ត្រូវបង់រំលស់ប្រចាំខែ ទឹកប្រាក់ ៣០% ទៀត។ ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទានជាក់ស្តែង ត្រូវទូទាត់នឹងសមត្ថភាពបង់សងរបស់អតិថិជន។ ប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំខែ គួរមានទំហំលើសពីពីរដង នៃទឹកប្រាក់បង់រំលស់ប្រចាំខែ។ ផលគុណនេះ គឺហៅថា «គម្របសេវាកម្មប្រាក់បំណុល» ដែលសមមូលនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ / ទឹកប្រាក់បង់រំលស់ប្រចាំខែ។ ប្រសិនបើ គម្របសេវាកម្មប្រាក់បំណុល មានចំនួនតិចជាង២ដង ទំហំឥណទាននឹងត្រូវតែកាត់បន្ថយផងដែរ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?