លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឥណទានរថយន្ត ខុសគ្នាពីឥណទានបុគ្គល របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី យ៉ាងដូចម្តេច?

 

ឥណទានរថយន្ត

ឥណទានបុគ្គល

អត្រាការប្រាក់

១២% រថយន្តថ្មី

១៥% រថយន្តមួយទឹក

ចាប់ពី ១៨%

ទំហំទឹកប្រាក់

រហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃរថយន្ត

រហូតដល់ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១០០ លានរៀល

គោលបំណងឥណទាន

ការទិញរថយន្តថ្មី ឬ រថយន្តមួយទឹក

គោលបំណងអ្វីក៏បាន រួមទាំងការទិញរថយន្ត ដែលមានផ្លាកលេខស្រាប់ផងដែរ

ការប្រគល់ទឹកប្រាក់ឥណទាន

បន្ទាប់ពីការទិញរថយន្ត និងការចុះបញ្ជីសុវត្ថិភាព

មុនពេលទិញរថយន្ត

ទ្រព្យបញ្ចាំ

រថយន្តដែលបានទិញ

មិនមានសុវត្ថិភាព

ការធានារ៉ាប់រងរថយន្ត

ការធានារ៉ាប់រងរថយន្ត ជាមួយនឹងការការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

មិនតម្រូវ ប៉ុន្តែជូនយោបល់ឲ្យមានការការពារផ្ទាល់ខ្លួន

កម្រៃជើងសារ

១% អប្បបរមា ៣៥០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១.៤០០.០០០ រៀល

១% អប្បបរមា ៥០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២០០.០០០ រៀល

រយៈពេលសិក្សាឥណទាន

ត្រូវការរយៈពេលបន្ថែម សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ នៅនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូន

រហ័ស

ការរៀបចំឯកសារ

ឯកសារបន្ថែម ដើម្បីចុះបញ្ជីសុវត្ថិភាព

សាមញ្ញ និងរហ័ស

ការបង់ផ្តាច់

បិទ សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ជូនដំណឹងជាមុន មុនពេលបង់ផ្តាច់

បានគ្រប់ពេល ដោយមិនមានការផាកពិន័យ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?