លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើអតិថិជនអាចទិញរថយន្ត ជាមួយហ្គារាសលក់រថយន្តណាខ្លះ?

បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារបានចាប់ដៃគូ ជាមួយគ្រប់ហ្គារាសលក់រថយន្ត នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ហ្គារាសលក់រថយន្តត្រូវព្រមព្រៀងនូវលក្ខខណ្ឌមួយ គឺត្រូវអនុញ្ញាតិឲ្យធ្វើស្លាកលេខរថយន្តជាមុនសិន មុនពេលការទូទាត់សរុប។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?