• គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទេស

ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេស ដូចជាការបង់ប្រាក់ដល់ដៃគូរអាជីវកម្មក្រៅប្រទេសរបស់លោកអ្នក គណនីចរន្តរូបិយប័ណ្ណបរទេស គឺជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់អ្នក។

គណនីមានកាលកំណត់រូបិយបណ្ណបរទេស គឺជាគណនីប្រាក់តម្កល់ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកបើករូបិយបណ្ណបរទេសបានច្រើនប្រភេទ ទៅតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន ឬតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ គណនីនេះមានភាពប្រសើរបំផុត សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេស ឬសន្សំទុនសម្រាប់ការវិនិយោគ ឬការសិក្សារបស់កូនលោកអ្នក។

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨