• គោលការណ៍គ្មានអំណោយ

ការបន្តគាំទ្ររបស់លោកអ្នក គឺជាអំណោយដ៏ប្រសើរបំផុត សម្រាប់យើងខ្ញុំ!

ស៊ីអាយអិមប៊ី គ្រុប ប្តេជ្ញាបម្រើអតិថិជនរបស់ខ្លួន និងធ្វើការជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម ប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត នៃសុចរិតភាព។

ស្របទៅនឹងការប្តេជានេះ យើងខ្ញុំបានអនុម័តនូវ «គោលការណ៍គ្មានអំណោយ» ដែលនយោជិតរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរកាដូ ជាមួយអតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ភ្ញាក់ងារ ឬដៃគូអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន ឬមានសក្តានុពលណាមួយឡើយ។

នេះគឺដើម្បីបង្ការទំនាស់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ឬលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះ ចំពោះកិច្ចសហការអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំអរគុណ សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នក!