• សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ ពី BizChannel@CIMB ទៅជា Internet Banking

សូមចុចមើលការភ្ជាប់ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖