• ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី សេវាកម្មពាណិជ្ជ
គណនី
ឥណទាន
ហរិញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
គាំទ្រ
ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨