លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

ភាពបត់បែន
អត្រាការប្រាក់ល្អ
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីដែលនៅជិតបំផុតនិងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិ (NID) / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ចេញដោយអាជ្ញាធរ/លិខិតឆ្លងដែននិងប័ណ្ណការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)

  • ប្រាក់បញ្ញើដំបូងអប្បបរមា ២.០០០.០០០ រៀល

អ្នកគ្រប់គ្រងខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយអ្នក។

កម្រៃសេវាកម្មផ្សេងៗ

រយៈពេល អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
១ ខែ ៣,៥០%
៣ ខែ ៤,២៥%
៦ ខែ ៥,២៥%
១២ខែ ៦.០០%

អត្រាខាងលើអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។