លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

មូលប្បទានបត្រ និង ឬ ATM
សេវាធនាគារ តាមប្រព័ន្ធ អុីនធើណេត
របាយការណ៍គណនី

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខាធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ីដែលនៅជិតបំផុតនិងភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖

  • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិមានហត្ថលេខីនិងនាយក ម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងដៃគូមានសិទ្ធិ

  • លិខិតសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈអនុស្សរណៈនិងប៉ាតង់

  • ការដាក់ប្រាក់ដំបូងចំនួនអប្បបរមា ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

ប្រធានគ្រប់គ្រងខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងរីករាយក្នុងការជួយលោកអ្នក។

កម្រៃសេវាផ្សេងៗ

ប្រភេទនៃការគិតថ្លៃ កម្រៃសេវាកម្ម
កម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំ ១០ ដុល្លារអាមេរិក
ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកក្នុងធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី ឥតគិតថ្លៃ
កម្រៃសេវាសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រមាន ២៥ សន្លឹក ៥ ដុល្លារអាមេរិក
ការបិទគណនី (ក្នុង ៦ ខែចាប់ពីពេលបើក) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃសេវាអសកម្ម (ក្នុងមួយឆ្នាំ) ៥ ដុល្លារអាមេរិក
ផ្លាស់ប្តូរហត្ថលេខីនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ៥ ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃសេវាកាត ATM ប្រចាំឆ្នាំ ៦ ដុល្លារអាមេរិក
លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (ជាមួយលិខិត ២ ច្បាប់) ១០ ដុល្លារអាមេរិក
របាយការណ៍ប្រចាំខែ កម្រៃសេវា

របាយការណ៍បន្ថែម

     ≤ ១ ឆ្នាំ

     > ១ ឆ្នាំ

 

២ ដុល្លារអាមេរិក

៥ ដុល្លារអាមេរិក