លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • ស្វែងយល់ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី
  • ផលិតផល និង សេវាកម្ម
  • សេវាធនាគារឌីជិថល
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
គណនី
ឥណទាន
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

សម្រួលប្រតិបត្តិការ
ប្រសិទ្ធភាព
ភាពងាយស្រួល
សុវត្ថិភាព
ភាពបត់បែន

តម្រូវការចាំបាច់

អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត ត្រូវមានគណនីសន្សំ ឬគណនីចរន្ត របស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដែលមានសុពលភាព។

ការពិនិត្យ និង ប្រតិបត្តិការ

សេវាដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ការពិនិត្យ ប្រតិបត្តិការ

ពិនិត្យសមតុល្យ​គណនី

មាន មាន
មើលរបាយការណ៍សមតុល្យ​គណនី មាន មាន
របាយការណ៍កាលវិភាគ មាន មាន
ទាញយករបាយការណ៍ទុក មាន មាន
បោះពុម្ពរបាយការណ៍ មាន មាន
សេវាផ្ទេរក្នុងសាខា មិនមាន មាន
សេវាផ្ទេរក្នុងស្រុក មិនមាន មាន
សេវាផ្ទេរ Telegraph មិនមាន មាន
គណនីពេញនិយម មិនមាន មាន
ស្នើសុំសៀវភៅមូលប្បទានបត្រ មិនមាន មាន
ពិនិត្យស្ថានភាពមូលប្បទានបត្រ មិនមាន មាន
ពិនិត្យអត្រា Forex មាន មាន
ពិនិត្យអត្រាការប្រាក់ មាន មាន
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ មិនមាន មាន

វិធីចុះឈ្មោះប្រើសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត

សូមចុះឈ្មោះតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

 

  • ចូលទៅកាន់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណេត តាមរយៈ www.internetbanking.cimbbank.com.kh
  • បំពេញទម្រង់ឯកសារស្នើសុំ និងព្រីនទម្រង់ឯកសារស្នើសុំរបស់អ្នកទាំងស្រុង
  • ផ្ញើទម្រង់ឯកសារស្នើសុំរបស់លោកអ្នក មកកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ដែលលោកអ្នកបើកគណនីសន្សំ ឬគណនីចរន្ត

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ www.internetbanking.cimbbank.com.kh

លក្ខខណ្ឌ

សូមចុចមើលការភ្ជាប់ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

សូមចុចមើលការភ្ជាប់ខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖